Terms of service

Algemene voorwaarden Tattoo & Beauty Care B.V.

Artikel 1 Algemeen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden

Klant/Afnemer: de partij die opdracht geeft aan Tattoo & Beauty Care om producten te leveren

Consument: de partij die opdracht geeft aan Tattoo & Beauty Care om producten te leveren, niet zijnde een onderneming, maar een consument.

Tattoo & Beauty Care B.V.: de besloten vennootschap Tattoo & Beauty Care, gevestigd te (5345 RR) te Oss aan de Polderkade 32 , ingeschreven in het hand elsregister met nummer 70608229.

Overeenkomst: de levering van cosmetische en aanverwante producten waaronder onder andere Balm Tattoo en Balm Micro.

Schriftelijk : per brief, per e – mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de huidige stand van de techniek in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 2 Werkingssfeer

2. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Klant/Afnemer en Tattoo & Beauty Care. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien deze door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn vastge legd .

2. 2 De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Tattoo & Beauty Care voor de uitvoering waarvan diensten van derden moeten worden betrokken.

2. 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Klant/ Afnemer wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

2. 4. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

2. 5. Afwijking en van de algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien deze vooraf schriftelijk zijn overeengekomen door Tattoo & Beauty Care en Klant/Afnemer.

2. 6. Deze algemene voorwaarden kunnen op enig moment worden gewijzigd dan wel worden aangevuld. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden vervolgens ook ten aanzien van al gesloten Overeenkomsten, met inachtneming van een termijn van één maand na schriftelijke bekendmaking van deze wijziging.

2.7. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant/Afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant/Afnemer op een eenvoudige manier kan worden opge slagen op een duurzame gegevensdrager. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen. Ook zal in dat geval kenbaar worden gemaakt dat de algemene voorwaarden op verzoek kosteloos worden toegezonden.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle aanbiedingen, offertes en tariefli jsten zijn vrijblijvend, totdat klant/afnemer de ontvangstbevestiging heeft ontvangen van Tattoo & Beauty Care.

3. 2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Overeenkomst

4. 1. De overeenkomst tussen Tattoo & Beauty Care en Klant/Afnemer komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van de inhoud van de overeenkomst door Tattoo & Beauty Care aan Klant/Afnemer .

4.2. De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: (a ) Een omschrijving van het product(en) dat door Klant/Afnemer gekocht zijn en het aantal gekochte producten; (b) de prijs van het product; (c) de verzend – en administratiekosten in verband met het uitvoeren van de

overeenkomst die Tattoo en Beauty Care met Klant/Afnemer is aangegaan; (d) eventuele andere kosten; (e) naam, klantnummer woon/vestigingsadres, adres waar het product(en) naar toe gestuurd worden, factuuradres (indien anders dan je woon/vestigingsadres en/of afleveradres) en e – mail adres en telef oonnummer; (f) de leveringstermijn van het product; (g) het bestellingnummer van de overeenkomst; (h) de voorwaarden die op de overeenkomst van toepassing zijn; (i) het e – mail adres, telefoonnummer van Tattoo & Beauty Care, waar je met vragen omtrent je be stelling terecht kan.

4. 3 . De overeenkomst wordt geacht, tevens tot stand te zijn gekomen indien uit gedragingen van Klant/Afnemer en/of Tattoo & Beauty Care blijkt dat feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst.

4. 4 . De hoeveelheid producten, prijs en nadere voorwaarden worden overeengekomen (en vastgelegd) in de offerte dan wel de factuur .

4. 5 . Als de Klant/Afnemer het aanbod langs elektronische weg h e eft aanvaard, bevestigt Tattoo & Beauty Care onverwijld de aanvaarding van het aanbod langs elektronische weg.

4 .6 . Tattoo & Beauty Care treft, indien de overeenkomst elektronisch tot stand is gekomen, passende technische en organisatorische maatregelen t er beveiliging van elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving.

4.7. Consument (Klant/Afnemer, niet zijnde een onderneming) heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met Tattoo & Beauty Care binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden via het modelformulier voor herroeping dat op de website is geplaatst . De termijn gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door hem aangewezen derde, het product heeft ontvangen. Voor wat betreft het herroepingsrecht voor consumenten geldt, dat cosmetica artikelen alleen ongebruikt en ongeopend terug gestuurd kunnen worden.

4.8. De in lid 7 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door d e consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c. bij over eenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

4.9. Indien een consument het herroepingsrecht inroept, het product volgen s de voorwaarden ongebruikt en ongeopend retour zend, mag Tattoo & Beauty Care wachten met terugbetalen tot Tattoo & Beauty Care het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden.

4.10 . Tattoo & Beauty Care k an niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant/Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 5 Levertermijn

5. 1 . Is Klant/Afnemer een vooruitbetaling verschuldigd of dient de Klant/Afnemer voor de uitvoering benodigde informatie ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling ge heel is ontvangen, respectievelijk de informatie geheel ter beschikking is gesteld.

5. 2. De overeengekomen of door Tattoo & Beauty Care opgegeven datum van levering of uitvoering is indicatief, tenzij Tattoo & Beauty Care in een schriftelijke orderbevestig ing uitdrukkelijk de verplichting tot levering of uitvoering niet eerder of later dan enige datum of tijdspanne aa nvaardt.

5.3. Overschrijding van de leveringstermijn termijn geldt niet als tekortkoming en geeft de K lant /Afnemer geen recht op ontbinding o f vergoeding van de door hem of derden geleden schade. De K lant /Afnemer vrijwaart Tattoo & Beauty Care voor aanspraken van derden ter zake.

5.4 . Levering vindt plaats door aflevering van zaken of oplevering van werkzaamheden aan c.q. op de overeeng ekomen plaats. Na aflevering is het risico van de daarbij betrokken zaken voor de K lant /Afnemer .

5.

Tattoo & Beauty Care is vrij in de wijze van vervoer en/of verpakking van af te leveren zaken, mits deugdelijk en gebruikelijk voor de betrokken zaken. Di t lijdt uitzondering indien Tattoo & Beauty Care zich uitdrukkelijk tot gebruik van een bepaalde verpakking of een bepaalde wijze van vervoer verbindt in een schriftelijk orderbevestiging.

5.6.

Indien aflevering of oplevering wordt aangeboden door

Tattoo & Beauty Care maar niet kan worden uitgevoerd vanwege een oorzaak gelegen bi j of in de risicosfeer van de Klant/Afnemer of door de Klant/Afnemer wordt geweigerd, gaat na de eerste aanbieding het risico van de desbetreffende zaken over naar de Klant/Afnemer en kan Tattoo & Beauty Care aanspraak maken op betaling. Tattoo & Beauty Care zal de goederen beschikbaar houden voor de Klant/Afnemer, op diens kosten. Tattoo & Beauty Care heeft het recht de overeenkomst zonder nadereingebrekestelling te ontbinden door de enkele schriftelijk verklaring, indien de Klant/Afnemer niet afneemt binnen een termijn van 10 dagen na daartoe bij aangetekende brief door Tattoo & Beauty Care te zijn aangemaand. Tattoo & Beauty Care heeft vervolgens recht op vergoeding van de opslagkosten en de overige schade die het gevolg is van het feit dat de ontbinding van de overeenkomst heeft plaats gevonden

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

Tattoo & Beauty Care blijft eigenaar van de afgeleverde zaken tot de Klant/Afnemer alle vordering en van Tattoo & Beauty Care ter zake van door Tattoo & Beauty Care aan de Klant/Afnemer geleverde of nog te leveren zaken en/of geleverde en nog te leveren diensten, alsmede de eventuele vordering van Tattoo & Beauty Care wegens tekortkoming door de Klant/Afnemer, een en ander als bedoeld in BW 3:92 lid 2, volledig heeft voldaan. De Klant/Afnemer mag de zaken zolang de eigendom berust bij Tattoo & Beauty Care niet gebruiken.

Artikel 7 Contractsduur

7. 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de in d e Overeenkomst aangegeven tijd.

7. 2. De Overeenkomst die voo r (on)bepaalde tijd is aangegaan , kan door beide partijen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden worden opgezegd.

7. 3. Tattoo & Beauty Care is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:

a. Klant/Afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

b. Klant/Afnemer in staat van faillissement is ve rklaard, aan haar, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is verleend, op de andere partij een andere gelijksoortige regeling van toepassing is geworden of de andere partij anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de vrije beschikking o ver haar vermogen heeft verloren, een en ander ongeacht of die toestand onherroepelijk is;

c. Klant/Afnemer opgehouden is te bestaan of ontbonden.

d. Indien Consument is overleden of in de schuldsanering terecht komt.

e. Indien Klant/Afnemer de verplichti ngen uit de overeenkomst niet nakomt.

7.4 . Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan, behoudt Tattoo & Beauty Care daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden /geleverde zaken , waarbij aan de Klant/Afnem er onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

7.5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vor deringen van Tattoo & Beauty Care op de Klant/ Afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Tattoo & Beauty Care de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

7.6. Indien Tattoo & Beauty Care tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 8 Prijzen

8.1

Alle prijzen en prijsopgaven zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventueel in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Als overeengekomen prijs geldt het bedrag vermeld in de orderbevestiging van Tattoo & Beauty Care of, indien geen orderbevestiging volgt, het bedrag vermeld op de factuur.

8.2

Tattoo & Beauty Care heeft het recht om na totstandkoming van de overeenkomst opgekomen verhogingen van de kostprijs waaronder begrepen op de levering of oplevering drukkende belastingen geheel of gedeeltelijk aan de klant in rekening te brengen en de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

8. 3. Indien Tattoo & Beauty Care met de Klant/Afnemer een vast tarief overeenkomt, is Tattoo & Beauty C are gerechtigd dit tarief jaarlijks te verhogen conform de Dienstenprijsindex (DPI) van het CBS. Voor een dergelijke prijsverhoging is geen kennisgeving aan de Klant/Afnemer vereist.

8. 4. De kostenadministratie van Tattoo & Beauty Care alsmede de daaruit te verstrekken uittreksels strekken tot volledig bewijs van de omvang van de ten behoeve van Klant/Afnemer uit hoofde van de opdracht verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten. Klant/Afnemer heeft de bevoegdheid om tegen die administratie en de daaruit ve rvaardigde uittreksels schriftelijk bewijs te leveren.

Artikel 9 Betaling

9. 1. Betaling door Klant/Afnemer dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen acht ( 8 ) dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in euro’ s door middel van overmaking ten gunste van een door Tattoo & Beauty Care aan te wijzen bankrekening.

9. 2. Tattoo & Beauty Care is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren .

9. 3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Tattoo & Beauty Care maakt als gevolg van de niet – nakoming door Klant/Afnemer van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Klant/Afnemer. De buitengere chtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

9.4. Indien de Klant/Afnemer een factuur van Ta ttoo & Beauty Care niet c.q. niet volledig c.q. niet tijdig voldoet, is Klant/Afnemer zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Tattoo & Beauty Care heeft in dit geval recht rente in rekening te brengen, die gelijk is aan de wettelijke (handels)r ente.

9.5. De openstaande vordering is direct opeisbaar indien Opdrachtgever in staa t van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op de vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 10 V ooruitbetaling zekerheidstelling

Tattoo & Beauty Care is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen, alvorens tot de verrichting van haar prestatie over te gaan respectievelijk met de verrichting door te gaan. Indien Klant /Afnemer met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft, vervalt de op Tattoo & Beauty Care rustende plicht uit de overeenkomst, onverminderd het recht van Tattoo & Beauty Care op vergoeding van schade, kosten en interesten door Kl ant/Afnemer.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

11. 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is, is Tattoo & Beauty Care eigenaar van alle rechten van intellectuele eigendom op de door haar voor Klant/Afnemer ontwikkelde werken.

11. 2. In geval van een derde stelt dat het gebruik van de werken in strijd is met de intellectuele eigendomsrecht van die derde, zal Klant/Afnemer Tattoo & Beauty Care hiervan onverwijld in kennis stellen.

11. 3. Tattoo & Beauty Care heeft het recht de door de u itvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Klant/Afnemer ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12 Geheimhouding

Iedere pa rtij verplicht zich tot geheimhouding jegens derden ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie en gegevens afkomstig van dan wel betrekking hebbend op de andere partij, voor zover deze informatie en gegevens in het kader van de offerte of opdracht aan eerstgenoe mde partij bekend zijn geworden en waarvan partijen redelijkerwijs kunnen weten dat het vertrouwelijke informatie betreft.

Artikel 13 Reclames

13. 1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schrifte lijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie, waarover Klant/Afnemer reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Klant/Afnemer aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Tattoo & Beauty Care te worden kenbaar gemaakt.

13. 2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Klant/Afnemer niet op.

13. 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Tattoo & Beauty Care de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag , het vervangen van het product of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de overeenkomst tegen een restit utie naar evenredigheid van door Klant/Afnemer reeds betaalde bedragen .

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 . Tattoo & Beauty Care is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door een toerekenbare tekortkoming van Tattoo & Beauty Care . Zij is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, maar niet limitatief bedrijfsschade, productieverlies, omzet – en/of winstderving, kosten die met de uitvoering van het object gemoeid zijn, waardevermindering van producten, gemiste besp aringen en schade door bedrijfsstagnatie.

14.2 . De aansprakelijkheid voor directe schade van Tattoo & Beauty Care wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant/Afnemer Tattoo & Beauty Care onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van tekortkoming en Tattoo & Beauty Care ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling die nt een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Tattoo & Beauty Care in staat is adequaat te reageren.

14.3 . Indien de Klant/Afnemer aantoont dat hij/zij schade heeft geleden door een fout van Tattoo & Beauty Care d ie bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Tattoo & Beauty Care voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van de factuur voor de desbetref fende opdracht. De aansprakelijkheid van Tattoo & Beauty Care is in ieder geval steed s beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Tattoo & Beauty Care in voorkomend geval uitkeert, te verhogen met het bedrag van het eigen risico van Tattoo & Beauty Care.

14.4 . Tattoo & Beauty Care is nimmer aansprakelijk voor schadelijke gevolgen van de door haar geleverde producten, indien blijkt dat Klant/Afnemer c.q. gebruiker: a.)zich niet heeft gehouden aan de gebruiksvoorschriften.

b.) voor het product van Tattoo & Beauty Care allergisch is, dan wel allergisch reageert

c.) aan het product ander e producten toevoegt, welke de beoogde werking van het product van Tattoo & Beauty Care teniet doet

d.) het product niet op de voorgeschreven wijze heeft bewaard, dan wel het product voor andere doeleinden heeft gebruikt dan waarvoor het is bedoeld.

e.) he t product op enige wijze heeft ingenomen.

f.) aa n het product andere producten toevoegt, waardoor een gevaarlijke samenstelling is ontstaan. 14.5 . Tattoo & Beauty Care is daarnaast niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke wer k ing va

het product indie n, naar de ten tijde van de op de markt brengen van het product geldende stand der wetenschap en techniek, het onmogelijk was het ontstaan van het gebrek te ontdekken.

Artikel 15 Doorverkoop

15.1. De door Tattoo & Beauty Care geleverde producten mogen niet oververpakt worden en in andere verpakkings – eenheden dan de originele worden verkocht.

15.2. Klant/Afnemer is niet gerechtigd het product zonder voorafgaande toestemming van Tattoo & Beauty Care door te verkopen.

15.3. Tattoo & Beauty Care is niet aansprakelijk voor de gevolgen, indien Klant/Afnemer in zijn hoedanigheid van wederverkoper een door Tattoo & Beauty Care vervaardigd product met een verkeerd advies aan de gebruiker verkoopt.

15 .4. Klant/Afnemer is niet bevoegd de door Tattoo & Beauty Care geleverde producten te exporteren, zonder dat Tattoo & Beauty Care daarvan in kennis is gesteld en goedkeuring daaromtrent heeft verleend.

Artikel 16 Overdraagbaarheid

16.1. Het is Klant/Afne mer niet toegestaan zijn/haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de met Tattoo & Beauty Care gesloten overeenkomst, over te dragen.

16.2. Overdracht van rechten en/of verplichting is alleen mogelijk nadat Klant/Afnemer, Tattoo & Beauty Care h iervan op de hoogte heeft gesteld en de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Tattoo & Beauty Care heeft verkregen.

Artikel 17 Vervaltermijn

Voorzover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoeg dheden van Klant/Afnemer uit welke hoofde ook jegens Tattoo & Beauty Care in verband met het verrichten van werkzaamheden door Tattoo & Beauty Care in ieder geval na één jaar na het moment waarop Klant/Afnemer bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 18 Meldplicht Datalekken

18.1 . Partijen handelen in overeenstemming met de Beleidsregels meldplicht datalekken van de A utoriteit Persoonsgegevens, de AVG en de Uitvoeringwet AVG om te bepalen of sprake is van een datalek.

18.2 . Onder een datalek wordt verstaan: alle beveiligingsincidenten waardoor de bescherming van persoonsgegevens op enig moment is doorbroken of waardoor de persoonsgegevens blootgesteld zijn aan verlies of onrechtmatige verwerking. Het kan bijvoorbeeld gaan o m het verlies van een USB – stick of computer, verzending van een e – mail waarin de e – mailadressen zichtbaar zijn voor alle geadresseerden, een calamiteit zoals brand in een datacenter of malwarebesmetting.

18.3 . Als een verwerkingsverantwoordelijke zicht bew ust is geworden van een datalek, moet hij dit direct, waar mogelijk binnen 72 uur melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit niet mogelijk is, moet een verklaring worden gegeven voor de vertraging.

18.4 . De meldplicht is niet van toepassing als het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

18.5 . Indien blijkt dat bij Tattoo & Beauty Care sprake is van een datalek, dat door Klant/Afnemer gemeld moet worden aan de Autoriteit Pers oonsgegevens en/of de betrokkene(n), dan zal Tattoo & Beauty Care Klant/Afnemer daarover zo spoedig mogelijk informeren nadat Tattoo & Beauty Care bekend is geworden met het datalek. Tattoo & Beauty Care probeert de Klant/Afnemer direct alle informatie te verstrekken die zij nodig heeft om een volledige melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n) te verrichten.

Artikel 19 Verwerkersovereenkomst

19.1 . Partijen verplichten zich over en weer in overeenstemming met de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens te handelen.

19.2. Tattoo & Beauty Care heeft geen zeggenschap over de persoonsgegevens die door Klant/Afnemer beschikbaar worden gesteld. Zonder noodzaak, gezien de aard van de door de Klant/Afnemer verstrekte opdracht, expliciete toestemming van Klant/Afnemer of wettelijke verplichting zal Tattoo & Beauty Care de gegevens niet aan derden verstrekken of voor andere doeleinden verwerken, dan voor de overeengekomen doeleinden. Tattoo & Beauty Care zal daarnaast de persoonsgegeven s niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor uitvoering van de overeenkomst.

19.3. Partijen nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. 19.4. Klant/Afnemer is in overleg met Tattoo & Beauty Care gerechtigd tijdens de looptijd van de overeenkomst de naleving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens te controleren door middel van een onafhankelijke de skundige. Klant/Afnemer draagt alle kosten in verband met deze controle.

19.5 . Tattoo & Beauty Care kan derden (sub – verwerkers) inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden, bijvoorbeeld als deze Derden over specialistische kennis of middelen beschikken waarover Tattoo & Beauty Care niet beschikt. Als het inschakelen van Derden tot gevolg heeft dat deze Persoonsgegevens gaat verwerken dan zal Tattoo & Beauty Care met die Derden (schriftelijk) alle verplichtingen uit deze voorwaarden opleggen. M et het aangaan van een overeenkomst met Tattoo & Beauty Care geeft Klant/Afnemer toestemming voor het inschakelen van de Derden.

19.6 . Tattoo & Beauty Care verwerkt de Persoonsgegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte, tenzij Tattoo & Beauty C are hierover met Klant/Afnemer andere schriftelijke afspraken heeft gemaakt.

Artikel 20 Toepasselijk recht; bevoegde rechter

20.1. Op alle overeenkomsten tussen Klant/Afnemer en Tattoo & Beauty Care waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

20.2. De rechter in de vestigingsplaats van Tattoo & Beauty Care is bij uitsluiting bevoegd van ge schillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrift. Tattoo & Beauty Care heeft echter het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.