Privacybeleid

Privacyverklaring Tattoo & Beauty Care B.V.

Tattoo & Beauty Care B.V. (hierna: Tattoo & Beauty Care) houdt zich bezig met de verkoop van producten voor de nazorg en onderhoud van tatoeages en piercings. Tattoo & Beauty Care biedt haar klanten expertise en jarenlange ervaring in dit vakgebied. Aangezien Tattoo & Beauty Care ook persoonsgegevens verwerkt heeft zij deze Privacy Verklaring opgesteld om aan u kenbaar te maken welke persoonsgegevens Tattoo & Beauty Care verzamelt en voor welke doeleinden. Tot slot laat Tattoo & Beauty Care u in deze Privacy Verklaring weten welke rechten u als betrokkene heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

1. Contactgegevens

Tattoo & Beauty Care B.V.

30 Galliërshof

5349BV Oss

Telefoon:

E-mail: Info@inkskin.nl

Contactpersoon privacy: Peggy Borst

Website van Tattoo & Beauty Care: inkskin.nl

Vragen op het gebied van privacy kunt u stellen via e-mail: info@inkskin.nl

2. Soorten gegevens die worden verzameld

Tattoo & Beauty Care verwerkt persoonsgegevens als zij opdrachten met klanten aangaat. De verwerking van persoonsgegevens is in dit geval vaak in eerste instantie beperkt tot het registreren van de volgende gegevens van de klant: voornaam, achternaam, adres, e-mail en telefoonnummer.

A. Sollicitanten

Tattoo & Beauty Care heeft te maken met sollicitanten. Voor de verwerking van een sollicitatie, verwerkt Tattoo & Beauty Care persoonsgegevens. Voor de sollicitatie verwerkt Tattoo & Beauty Care de volgende gegevens:

a. NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, nationaliteit en geboorteplaats;

b. de gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages;

c. de functie waar de sollicitatie op ziet;

d. de gegevens over de aard en inhoud van de huidige dienstbetrekking en de beëindiging ervan;

e. gegevens over de aard en inhoud van de vorige dienstbetrekkingen, en de beëindiging ervan;

f. motivatie voor de functie en de organisatie;

g. andere dan de hiervoor genoemde gegevens waarvan de verwerking is vereist of noodzakelijk is in verband toepassing van een andere wet.

Voornoemde persoonsgegevens zijn slechts zichtbaar door de afdeling HR of anderen die betrokken zijn met de sollicitatie, indien er een grondslag is op basis van de AVG.

B. Contact

Via de website van Tattoo & Beauty Care bestaat de mogelijkheid om contact op te nemen om vragen te stellen.

Tattoo & Beauty Care vraagt in dat geval de volgende gegevens:

– Uw naam

– Uw e-mail

– Onderwerp

– Bericht

C. Websitebezoek/het verbeteren van de website

Tattoo & Beauty Care maakt voor het verbeteren van haar website gebruik van Google Analytics. Hierbij worden de volgende gegevens verzameld:

– Pagina’s die u bezoekt

– Het aantal bezoekers op de website

– Duur van het websitebezoek

Voor u is het van belang om te weten dat deze gegevens anoniem blijven en niet gebonden zijn aan uw persoonlijke gegevens.

Niet alle gegevens worden altijd gebruikt

Van belang hierbij is om te weten dat Tattoo & Beauty Care niet altijd alle gegevens gebruikt. Welke gegevens worden gebruikt is afhankelijk van het doel waarvoor Tattoo & Beauty Care de gegevens verwerkt.

Tattoo & Beauty Care verwerkt de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt. Als de verwerking van persoonsgegevens voor een ander doel wordt gebruikt dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, vraagt Tattoo & Beauty Care hiervoor expliciete toestemming.

De persoonsgegevens die Tattoo & Beauty Care verwerkt zijn:

  • – Naam
  • – Adres
  • – E-mail
  • – Telefoonnummer

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Tattoo & Beauty Care verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens zoals etnische afkomst, ras, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbond lidmaatschap, geaardheid of strafrechtelijke gegevens.

Tattoo & Beauty Care verwerkt de persoonsgegevens die klanten, sollicitanten en websitebezoekers zelf aan Tattoo & Beauty Care ter beschikking stellen.

Tattoo & Beauty Care heeft niet de intentie om via de website of haar diensten gegevens te verzamelen over de websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Mocht u ervan overtuigd zijn dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@inkskin.nl dan zullen wij deze informatie verwijderen.

4. Gegevensverwerking

Via de diensten van Tattoo & Beauty Care worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Onder deze verwerking wordt het volgende verstaan: al het gebruik van uw persoonsgegevens zoals het aanpassen, opslaan, doorsturen of verwijderen van deze gegevens.

Tattoo & Beauty Care gebruikt de gegevens onder andere:

– wanneer u onze websites of sociale mediakanalen bezoekt of gebruikt;

– wanneer u onze diensten koopt/afneemt;

– voor relatiebeheer;

– voor uitvoering van de overeenkomst;

– wanneer u uw diensten aan ons verstrekt;

– voor het nakomen van wettelijke verplichtingen;

– wanneer u toestemming geeft voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien u toestemming geeft, kunt u deze toestemming ook te allen tijde intrekken;

– wanneer u contact opneemt met ons via het contactformulier;

– wanneer u deelneemt aan onze zakelijke evenementen.

Ook kan Tattoo & Beauty Care gegevens verwerken als hierbij een gerechtvaardigd belang is voor Tattoo & Beauty Care zelf of een derde. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bedrijfsbelangen. Tattoo & Beauty Care zal in een dergelijk geval altijd een gedegen belangenafweging maken met uw privacybelang.

5. Bewaartermijnen

A. Sollicitanten

Tattoo & Beauty Care gaat als volgt om met sollicitaties. Tattoo & Beauty Care bewaart uw gegevens in verband met de sollicitatie. Indien u geen toestemming hebt gegeven aan Tattoo & Beauty Care om de gegevens langer dan vier weken te bewaren, verwijdert Tattoo & Beauty Care de gegevens vier weken na de sollicitatie. Als u wel toestemming geeft om de gegevens langer te bewaren, bewaart Tattoo & Beauty Care uw gegevens tot een jaar na de sollicitatie.

B. Contact

Ook kan Tattoo & Beauty Care gegevens verwerken omdat dit op grond van een wettelijke plicht moet. Op basis van de wet dient Tattoo & Beauty Care bijvoorbeeld betalingsgegevens 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst. Daarnaast dient Tattoo & Beauty Care de gegevens met betrekking tot de bedrijfsvoering en de administratie 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

C. Websitebezoek/het verbeteren van de website

De gegevens die via Google Analytics worden verzameld zijn anoniem en kunnen daarom voor onbepaalde tijd worden bewaard.

Tattoo & Beauty Care zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De periode gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen, zal voor administratieve en financiële gegevens (inclusief persoonsgegevens) 7 jaar vanaf het moment van vastlegging zijn. Voor overige gegevens hanteert Tattoo & Beauty Care een bewaartermijn van 5 jaar vanaf het moment van vastlegging. Indien het noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst, bewaart Tattoo & Beauty Care de gegevens langer.

6. Ontvangers van persoonsgegevens

Voor het verwerken van persoonsgegevens maakt Tattoo & Beauty Care gebruik van derde partijen die soms de beschikking krijgen over uw gegevens. Tattoo & Beauty Care maakt afspraken met deze verwerkers voor de instructies en beveiligingsstandaarden die zij moeten hanteren. Dit legt Tattoo & Beauty Care vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

Tattoo & Beauty Care zal de gegevens niet doorgeven aan landen buiten de EU, tenzij Tattoo & Beauty Care daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

7. Beveiliging persoonsgegevens

Tattoo & Beauty Care respecteert de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Tattoo & Beauty Care doet haar uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en neemt passende technische en organisatorische maatregelen die gelet op de stand van de techniek proberen te voorkomen iemand ongeoorloofd toegang tot de gegevens te geven, zodat gegevens geheim gehouden worden. Tattoo & Beauty Care beveiligt haar gegevens onder andere door ….  Als Tattoo & Beauty Care (sub-)verwerkers inschakelt, verplicht Tattoo & Beauty Care deze om volgens dezelfde beveiligingsstandaarden met uw gegevens te werken.

8. Rechten voor u als betrokkene

U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en verzoeken de persoonsgegevens over te dragen.

Ook kunt u te allen tijde ons een verzoek doen om een van voornoemde rechten uit te oefenen. E-mail dan naar info@inkskin.nl. Geef in uw e-mail zo duidelijk mogelijk aan op welke persoonsgegevens uw verzoek ziet en van welk recht u gebruik wenst te maken. Tattoo & Beauty Care probeert binnen een termijn van 4 weken te reageren.

Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Cookies

Op deze en andere websites van Tattoo & Beauty Care maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die onze website op uw computer, mobiele telefoon of tablet plaatst. Met cookies slaan wij informatie over uw websitebezoek op. Door het plaatsen van de cookies worden persoonsgegeven verwerkt. Cookies kunnen ervoor zorgen dat u bij een volgend websitebezoek wordt herkend. Tattoo & Beauty Care gebruikt de volgende cookies: ………………..

10. Wijzigingen

Tattoo & Beauty Care behoudt zich het recht voor om dit Privacy Verklaring op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook eenzijdig aan te passen of te wijzigen.