Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN INKSKIN FASHION 

ARTIKEL 1. | DEFINITIES 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt. 

1. Inkskin Fashion, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Nijmegen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 54450306. 

2. Consument: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Inkskin een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten. 

3. Partijen: Inkskin en de Consument gezamenlijk. 

4. Overeenkomst: iedere tussen Inkskin en de Consument tot stand gekomen koopovereenkomst waarmee Inkskin zich jegens de Consument, tegen betaling, heeft verbonden tot de levering van Producten. 

5. Webwinkelovereenkomst: een Overeenkomst die tussen Inkskin en een Consument is gesloten rechtstreeks middels de Webwinkel. 

6. Producten: alle in het kader van de Overeenkomst door Inkskin aan de Consument te leveren zaken, waaronder gepersonaliseerde t-shirts, hoofddeksels, riemen, sjaals en handschoenen begrepen kunnen zijn. 

7. Webwinkel: www.inkskin.nl, althans de website waarop de Producten worden aangeboden en verkocht. 

8. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. 

 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Inkskin betreffende de verkoop van Producten en iedere tot stand gekomen Overeenkomst. 

2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen. 

3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen. 

 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN 

1. Elk aanbod van Inkskin betreffende de verkoop van Producten is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Inkskin kan zijn aanbod nog herroepen tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Consument. 

2. De Consument kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Inkskin dat een kennelijke fout of vergissing bevat. 

3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aan de Consument gerichte aanbod van Inkskin op de eventueel daartoe door Inkskin aangewezen wijze door de Consument is aanvaard. Een bestelling geplaatst middels de Webwinkel wordt, behoudens het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail door Inkskin aan de Consument bevestigd. 

4. Indien en voor zover de bestelling van de Consument betrekking heeft op te personaliseren Producten, staat de Consument ervoor in dat de voor het personaliseren benodigde gegevens correct zijn opgegeven voordat de bestelling definitief wordt geplaatst. Inkskin is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van door de Consument verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. 

 

ARTIKEL 4. | LEVERING VAN DE PRODUCTEN & LEVERINGSTERMIJNEN 

1. Tenzij verkoop en levering plaatsvindt in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Inkskin en de Consument, vindt levering van de Producten plaats door bezorging daarvan op het door de Consument opgegeven afleveradres. 

2. Inkskin behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de bedenktijd van de Consument in verband met het recht van ontbinding als bedoeld in artikel 5, pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de Consument in ontvangst is genomen. 

3. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Consument op het moment dat de Producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen. 

4. Inkskin spant zich in de tussen Partijen overeengekomen leveringstermijn na te komen. Echter zijn alle door Inkskin vermelde leveringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Inkskin spant zich in geval van een (te verwachten) vertraagde levering in om de Consument daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Het verzuim van Inkskin treedt niet eerder in dan nadat de Consument Inkskin Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Inkskin zijn leveringsverplichting alsnog kan nakomen en de nakoming daarvan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. 

5. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Consument, behoudens verzuim van Inkskin als bedoeld in lid 4, nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren Producten in ontvangst te nemen en de overige verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen. 

6. Indien Inkskin als gevolg van een aan de Consument toerekenbare omstandigheid extra kosten maakt, bijvoorbeeld in verband met meerdere afleverpogingen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de Consument. 

 

ARTIKEL 5. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ WEBWINKELOVEREENKOMSTEN 

1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het volgende lid, kan de Consument een Webwinkelovereenkomst tot 14 dagen nadat de Producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

2. De Consument komt het recht van ontbinding niet toe in geval van: 

a) de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde Producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, waaronder gepersonaliseerde Producten, zoals t-shirts, in elk geval begrepen; 

b) de levering van Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; 

c) een consumentenkoop ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt. 

3. De Consument kan de Webwinkelovereenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Inkskin aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Inkskin. Zo spoedig mogelijk nadat Inkskin in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Webwinkelovereenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Inkskin de ontbinding van de Webwinkelovereenkomst per e-mail bevestigen. 

4. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de Consument zorgvuldig om te gaan met de te retourneren Producten en de verpakkingen daarvan. De Consument mag de te retourneren Producten en verpakkingen daarvan slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen. 

5. Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de te retourneren Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Inkskin retourneren. 

6. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. Inkskin is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de Consument reeds ontvangen betaling. 

7. Teruglevering van de Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument de Webwinkelovereenkomst conform het bepaalde in lid 3 heeft ontbonden. 

8. Indien de Consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de Producten voor rekening van de Consument. 

9. Inkskin zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betalingen met betrekking tot het gedeelte van de bestelling dat wordt geretourneerd, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Webwinkelovereenkomst aan de Consument terugbetalen, mits de Producten door Inkskin zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. 

10. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Inkskin niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen indien de Consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Inkskin aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen. 

 

ARTIKEL 6. | CONFORMITEIT EN GARANTIE 

1. Inkskin staat ervoor in dat de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden en aldus die eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn. 

2. Een eventueel door Inkskin, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die de Consument jegens Inkskin kan doen gelden. 

 

3. Het recht van de Consument op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek van een Product, vervalt indien ter zake niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de Consument bij Inkskin is gereclameerd. 

4. Geen grond voor klachten en aanspraken op garantie of non-conformiteit, zijn gebreken van Producten na de levering ontstaan als gevolg van een van buiten komende oorzaak of als gevolg van een andere niet aan Inkskin toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, gebruik in strijd met de gebruiks- en/of wasvoorschriften en onjuiste of onoordeelkundige behandeling van de Producten. 

5. Producten kunnen, onverminderd het bepaalde in artikel 5, nimmer zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Inkskin worden geretourneerd. 

 

ARTIKEL 7. | OVERMACHT 

1. Inkskin is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend, waaronder mede begrepen fouten en tekortkomingen van zijn toeleverancier. 

2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. 

3. Indien Inkskin bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen heeft voldaan, of slechts nog gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd vergoeding te vorderen van het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk nog te leveren gedeelte van de Overeenkomst. 

4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking. 

 

ARTIKEL 8. | PRIJZEN, KOSTEN & BETALINGEN 

1. Alle door Inkskin vermelde prijzen zijn inclusief btw. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen: 

a) worden voor de Consument gepersonaliseerde Producten franco geleverd, mits aflevering plaatsvindt binnen de Europese Unie; 

b) worden niet-gepersonaliseerde Producten franco geleverd, mits aflevering plaatsvindt binnen Nederland en het bestelbedrag meer dan € 50,- bedraagt; 

c) komen de bezorgkosten aanvullend voor rekening van de Consument in andere gevallen dan bedoeld onder a en b. 

2. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de totaalprijs vermeld, inclusief eventuele bezorgkosten. 

3. Betaling dient te geschieden op een van de door Inkskin aangewezen betaalmethoden. 

4. In geval van vooruitbetaling, is Inkskin niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Consument het uit hoofde van de Overeenkomst door hem aan Inkskin verschuldigde bedrag volledig heeft voldaan. In geval van betaling bij levering van de Producten, behoudt Inkskin zich het recht voor de Producten niet eerder te leveren dan nadat de betaling volledig is voldaan. 

5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Consument van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Consument intreedt, is de Consument, over het openstaande bedrag, de dan geldende wettelijke rente verschuldigd. 

6. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Consument verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Consument, één ander conform de Wet Incassokosten. 

 

ARTIKEL 9. | AANSPRAKELIJKHEID 

1. De Consument draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem verstrekte gegevens, zoals ten aanzien van de naam die wordt gebruikt in het kader van het personaliseren van het Product en de verpakking daarvan. Voorts draagt de Consument de schade veroorzaakt door een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Consument die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Inkskin kan worden toegerekend. 

2. De aansprakelijkheid van Inkskin is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Inkskin betrekking heeft, met dien verstande dat deze beperking niet verder strekt dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

3. De aansprakelijkheidsbeperkingen als vermeld in deze algemene voorwaarden gelden niet indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Inkskin. 

 

ARTIKEL 10. | ALGEMEEN KLACHTBELEID 

1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst door Inkskin dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 6.3, binnen bekwame tijd nadat de Consument de gronden die tot de klacht aanleiding gaven, volledig en duidelijk omschreven, Schriftelijk te worden ingediend bij Inkskin. 

 

2. Bij Inkskin ingediende klachten worden binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van zeven dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

3. Indien de klacht, in het kader van een Webwinkelovereenkomst, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/). 

 

ARTIKEL 11. | INTELLECTUELE EIGENDOM 

1. Inkskin, zijn toeleverancier of licentiegever behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor ten aanzien van de Producten en de ontwerpen daarvan, evenals op de in de Webwinkel weergegeven teksten, beeldmaterialen en andere content van welke aard dan ook. Het is de Consument verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, na te (doen) maken, te (doen) reproduceren, te (doen) openbaren of te (doen) verspreiden of op welke andere wijze dan ook te (doen) gebruiken dan in verband met het normale gebruik van de Producten c.q. het normale gebruik van de Webwinkel. 

2. Een aan de Consument toerekenbare schending van het bepaalde in het vorige lid, geeft Inkskin, zijn toeleverancier of licentiegever het recht om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen. 

 

ARTIKEL 12. | SLOTBEPALINGEN 

1. Alle aan de Consument geleverde Producten blijven eigendom van Inkskin totdat de Consument al zijn betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen. 

2. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

3. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter of de geschillencommissie als bedoeld in artikel 10.3, dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. 

4. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen. 

  Retourbeleid

  RETOUR FORMULIER

  Zijn je artikelen niet helemaal naar wens, laat het ons weten, want Mr. Inkskin probeert altijd zijn service te verbeteren.

  Als je een van onze producten wil retourneren, vul dit formulier volledig in. Ieder product dat je terug wil sturen, dient ongedragen, onbeschadigd, met alle labels er nog aan, in dezelfde verpakking teruggestuurd te worden. Om je retour aan te melden, stuur je ons binnen 14 dagen na ontvangst een mail op returns@inkskin.nl. Plak het onderstaande adres duidelijk op de retourverpakking. Mr. Inkskin vergoedt de retourkosten niet. Zodra Mr. Inkskin het pakket heeft ontvangen, met het ingevulde formulier bijgesloten, dan ontvang je binnen 30 dagen het aankoopbedrag op de rekening waar vanaf de aankoop betaald is.

  Download hier het retourformulier: Retourformulier

  Voor meer informatie over de retourvoorwaarden, zie www.inkskin.nl, of stuur een email naar mrinkskin@inkskin.nl.

  This website uses cookies to ensure you get the best experience. Learn more

  Okey
  ×